CONTOH SOAL BAHASA SUNDA KELAS 1 SAMPAI KELAS 6 SD - husnuls492.com

CONTOH SOAL BAHASA SUNDA KELAS 1 SAMPAI KELAS 6 SD

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bertemu lagi dengan Saya Husnul. Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan contoh Soal Bahasa sunda mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Berikut contoh soalnya.

CONTOH SOAL BAHASA SUNDA KELAS 1 SAMPAI KELAS 6 SD


Contoh Soal Kelas 1 SD


PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CIMARGA
SDN NEGERI I MARGATIRTA
Alamat : Kp. Leuwijaksi Desa Margatirta Kec. Cimarga Kode Pos 42361

PENILAIAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

Mata Pelajaran             : Bahasa Sunda
Kelas/Semester                        : I /Genap
Hari/Tanggal                :………………………..
Nama Siswa                 :………………………..

I.        Cakra (x) a,b atawa c dina jawaban nu pangbenerna !
a.       Sabun                                   b. Odol                 d. Sampo
2.    Ceuli guna jang
a. Nguping                                  b. Ningali             c. Nyariot
3.    Rek solat mah kudu …………….heula
a. Abdas                                       b. Ngadoa           c. Mandi
4.  Sanggeus mandi dielap…………….make……………………….
a. elap                                             b. acuk                  c.anduk
5. Lingkungan Sakola kami….
a. Kotor                                          b. Baresih            c. Loba Runtah
6. Manuk hiber ku………………….
a.  Sukuna                                     b. Jangjangna    c. Bututna
7. Opat sehat lima……………..
     a. Vitamin                                       b. Gizi                    d.Sempurna
8. Sato nu biasa dipiara mah…………..
    a. Kuya                                             b. Gajah               d. Kotok
9. Sato nu ngalior mah………..
    a. Buhaya                                        b. Kuya                 d. Oray
10. Manuk dipiara dina……………..
    a. Burung                                         b. Kandang         c. Kebon

II. Eusian titik-titik dihandap ieu

11. Mandi make………………..
12. Alat nu sok dipake dahar……..
13. Sado ditarik ku………
14. Manuk euneteup dina…….
15. Buah nu aya cucukan mah………..Contoh Soal Kelas 2 SD 

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CIMARGA
SDN NEGERI I MARGATIRTA
Alamat : Kp. Leuwijaksi Desa Margatirta Kec. Cimarga Kode Pos 42361

PENILAIAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

Mata Pelajaran             : Bahasa Sunda
Kelas/Semester                        : II /Genap
Hari/Tanggal                :………………………..
Nama Siswa                 :………………………..

1. Cakra (x) a,b atau c dina Jawaban nu pangbenerna !
a.       Saingan                  b. dulur                                                c. batur
2.  Lamun batur meunang kasusah ku urang kudu……………..
a.       Ditulungan            b. diantepkeun                 c. dirawatan
3.  Kaulinan nu ngagunakeun alat nyaeta……………….
a.       Oray-orayan         b. Ambil-ambilan              c. panggal
4.  Rengse solat laju gustomi…………………
a.       Mandi                     b. Ngapalkeun                   c. Ngadoa
5.  ………………..geura eta runtah ambeh teu bala
a.       Ampihkeun          b. Sapukeun                       c. Rawuan
6.  Bi juju keur………………wadah
a.       Ngumbah              b. kukumbah                     c. dikumbah
7.  Apal henteu maraneh satu naeun anu tanduken…………………
a.       Gajah                      b. Domba                            c. Kotor
8.  Urang Jeung babaturan kudu……………..
a.       Silihpikangewa    b. Silihsamper                    c. Silihpikanyaah
9.  Urang hirup aman sejahtera mangrupa……………..pahlawan
a.       Kabisana                                b. Jasa                                   c. Harepanana
10.Baju anu di pake ku urang salawasna kudu………….
a.       Anyar                      b. Diseuseuh                      c. Beresih

II.   Euisian titik-titik di hendep ieu !
11.   Lamun urang dek nyikat huntu make sikat jeung……………..
12.   Budak nu rajin di ajar mah tangtu bakal……………..
13.   Lamun deuk dahar urang kudu ngumbah…………….
14.   Baju anu di pake ku urang salawasna kudu…………
15.   Sangges mandi awak dielap make………………..Contoh Soal Kelas 3 SD

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CIMARGA
SDN NEGERI I MARGATIRTA
Alamat : Kp. Leuwijaksi Desa Margatirta Kec. Cimarga Kode Pos 42361

PENILAIAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

Mata Pelajaran             : Bahasa Sunda
Kelas/Semester                        : III /Genap
Hari/Tanggal                :………………………..
Nama Siswa                 :………………………..

I.  Manusia napasna make paru-paru aril auk mah napasna make……………..
a.       Asang                        b. Jantung                           c. Otak                                  d. Kulit
2. Cai hujan mangrupa sumber kehirupan nu…………….jasa
    a. Pentingnya                                b. dipentingkeun             c. Pararenting                    d. penting
3. Tanpa cai manusia jeng sasatoan moal bisa…………..
    a. hirup                             b. barangdahar                 c. Mandi                               d. Nyeuseuh
4. Kegiatan ngahias dipagawe ku cara ……….
    a. Muruhkeun               b. Gotong royong            c. Sosoranganan               d. Mandiri
5. Sabilulungan mah dasarna tina………………
    a. Silihpikanyaah           b.  nyaah ka sasama        c. Gotongroyong              d. Sabelaan Bebenaran
6. Tutuwuhan jadi di gunung-gunung tangtu loba……………
    a. Rupana                        b.  Mangpaatna                                c. Hasilna                             d. dialana
7. Hujan turun caina bakal jadi……………….
    a. Cileucang                    b. Leutak                             c. Kolomberan                   d. Banjir
8. Mana sato ieu di hendep nu teu ka asup kana golongan lauk…………..
    a. Tawes                          b. nila                                    c. udang                               d. Gurame
9. Lamun nguseup mah kudu make useup jeung eupan anu di pakena….
a. Dangdeur                   b. Cacing                              c. Mantang                         d. Kueh Biskuit
10. Hemat Listrik Sarua Jeung Ngirit…………………..
a. Caang                            b. Poek                                 c. Duit                                   d. Waragad
II. Euisian titik-titik di handep ieu !
11. Sumber energy utama dialam dunya nyaeta………….
12. Budak nu rajin di ajar mah tangtu bakal……………
13. Tempat Pikeun Ngarawat Jalema nu gering nyaeta……….
14. Lamun gering urang kudu lalandong ka……………….
15. Sato naon anu tibarang lahir geus aya kumisan……….


Contoh Soal Kelas 4 SD

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CIMARGA
SDN NEGERI I MARGATIRTA
Alamat : Kp. Leuwijaksi Desa Margatirta Kec. Cimarga Kode Pos 42361


PENILAIAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

Mata Pelajaran             : Bahasa Sunda
Kelas/Semester                        : IV /Genap
Hari/Tanggal                :………………………..
Nama Siswa                 :………………………..

I.      Cakra (x) a,b, c atau d dina Jawaban nu pangbenerna !
1.    Manusia wajib nyiar harta jeung….
a.    Duit                 b. Elmu                 c. Sobat                                d. Rijki
2.    Mahluk Alloh anu teu nyawaan, nyaeta…………..
a.    Manusia        b. Jin                      c. Malaikat          d. Batu
3.    Sumber energy utama dialam dunya nyaeta………..
a.    Bulan              b. Panonpe         c. Bumi                 d. Hujan
4.    Sumber energy nu di olah tina cai, di sebutna…………
a.    PLTU               b. PLTA                 c. PLTG                 d. PLTD
5.    Pakakas di imah nu henteu make energy listrik, nyaeta…………..
a.    Langseng       b. Kompor           c. TV                      d. Gosokan
6.    Lamun geus beurang lampu di kamar kudu ………………..
a.    Diantepkeun                               b. Dihurungkeun              c.Dipareuman    d.diingkeun
7.    Urang kudu ……………ka sasatoan jeung tutuwuhan
a.    Ngaruksak                    b. Mikaheman                   c. Mikakeuheul d. Ngagunasika
8.    Lamun urang miara manuk piit. Parabna bisa……………
a.    Cacing             b. Beas                 c. Lauk                  d.Beunyeur
9.    Tukang ngurus nu gering di rumah sakit disebutna……………
a.    Bidan              b. Dokter             c. Perawat           d. Pasen
10.  Lamun rapot maraneh bagus angkana bakal ngarana kumaha?.............
a.    Sedih              b. Guligah            c. Sieun                                d. Nalangsa
11.  Anu henteu ka asup kana kecap barang pakakas dapur, nyaeta………..
a.    Centong        b. Sendok            c. Aseuk               d. Baskom
12.  Jalma nu pagaweanana teu ngajaga katartiban jeung kaamanan nagara, nyaeta……………
a.    Polisi               b. Guru                 c. Tentara            d. Hansip


13.  Ieu dihandap anu lain kecap barang pakakas tani, yaeta……….
a.    Arit                  b. Pacul                                c. Aseuk               d. Hihid
14. Ieu dihandap anu henteu ka asup kana istilah perjuangan nyaeta…………..
a.    Medan Jurit b.  Gugur             c. Penjajah          d. Gedong
15.  Mana kecap ieu di hendep nu lain kecap pagawean…………..
a.    Lalajo              b. Nulis                 c. Diajar                d. Ngambek

II.    Euisian titik-titik di handap ieu !
16.   Bumi, langit, jeung eusina di damel ku………….
17. Talungguhan jaro di daerah di pilih ku………….
18. Tukang ngurus nu gering di rumah sakit disebutna……………….
19.  Lamun deuk dahar urang kudu ngumbah………….
20.  Baju anu di pake ku urang salawasna kudu…………….


Contoh Soal Kelas 5 SD

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CIMARGA
SDN NEGERI I MARGATIRTA
Alamat : Kp. Leuwijaksi Desa Margatirta Kec. Cimarga Kode Pos 42361

PENILAIAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

Mata Pelajaran             : Bahasa Sunda
Kelas/Semester                        : V /Genap
Hari/Tanggal                :………………………..
Nama Siswa                 :………………………..

I.  Cakra (x)  a,b,c atawa d dina jawaban nu pangbenerna !
1.  Lamun urang boga duit kudu………………..
a.  Dijajankeun                   b. Ditabungkeun              c. Dipasihkeun                   d. dipiceun
2.  Lamun urang jajan tambarakn akibatna……….
a.  Matak sehat                  b. Matak Cageur               c. Matak Pinter                 d. Matak Nyeri beuteng
3.  Ieu di hendep anu kaasup kana penyakit kulit..iwal……………
a.  Borok                               b. Cacar                                                c. Cenang          d. Mengi
4.  Kecap diuk sarua hartina jeung kecap………………..
a.  Ngadapang                    b. Ngagoler                         c. Calik                                  d. Gegelehean
5.  Kecap Kedul ngabogaan harti sabalikna tina kecap
a. Melid                                                b. Getol                                                c. Males                               d. Bangor
6. Kuring gering laju dibere resep ku dokter resep ti dokter kudu di tebuk di……………..
a.  Toko Obat                      b. Apotek                            c. Warung                            d. Supermarket
7. Lamun urang boga rijki, kudu daek…………..ka nu lian
a.  Bagian                              b. Ngabagi                           c. Bagi-bagi                         d. Babagi
8.  Lamun berangbere ka batur kudu anu……………………dipakena
a.  Alus                                  b. Awet                                                c. Mahal                               d. Gampang
9.  Budak…………..dicoco reungit-reungit bae laju jadi borok
a.  Pait Daging                     b. Amis Daging                  c. Babarian                          d. Teu Payaan
10.  Gaganti kolot urang disakola nyaeta……………..
a.  Kapala Sakola                b. Tata Usaha                     c. Guru                                 d. Penjaga Sekolah
11.  Teu cara………..ayena mah yoyoh ka uning jadi karasa beda
a.    Biasa                               b. Biasana                            c. Ngabiasakeun               d. dibiasakeun
12.  Jeung saha bae boh di imah boh di sakola urang kudu hirup…………..
a.    Sosoranganan             b. Rukun                              c. Bijaksana                         d. Adil Palamarta
13.  Kecap dulur sarua hartina jeung kecap …………….
a.    Batur                               b. Wargi                               c. Sobat                                                d. Tatangga

14.  Lauk anu diasakanana ku cara di pais disebut…………………
a.    Gorengan Lauk           b. Acar Lauk                        c. Pais Lauk                         d. Beuleum lauk
15.  Gula Kawung asalna di jien tina………….
a.    Cai tiwu                          b. Bubuahan                      c. Cai atah                            d. Cai lahang

II.Euisian titik-titik di handap ieu !
16.  Usum Ngijih sarua hartina jeung usum…………..
17. Warga anu lemburna kacaahan kacaahan biasana sok…………….
18. Naon Samara dapur anu rasana lada………………..
19.  Buah nu aya cucukan mah………………..
20. Tempat pikeun ngarawat jalema nu gering nyaeta…………..Contoh Soal Kelas 6 SD

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CIMARGA
SDN NEGERI I MARGATIRTA
Alamat : Kp. Leuwijaksi Desa Margatirta Kec. Cimarga Kode Pos 42361

PENILAIAN TENGAH SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

Mata Pelajaran             : Bahasa Sunda
Kelas/Semester                        : IV /Genap
Hari/Tanggal                :………………………..
Nama Siswa                 :………………………..

I.Cakra (x) a,b,c atau d dina jawaban nu pangbenerna !

1. Manuk piit mah kabeukina kana…………..
a. Cacing              b. Hileud              c. Dangdaunan                  d. Pare
2. Kecap sabilulungan hartina………….
a. Gawe Bareng                                b. Hirup Mandiri                               c. Gotong Royong            d. Sapamadegan
3. Urang kudu……………sasatoan
a. Nyaah                              b. Keuheul                          c. Heman                             d. Ngajaga
4. Baduy mangrupa salah sahiji komunitas adat sunda anu aya di………………
a. Pandeglang                    b. Lebak                               c. Serang                              d. Tangerang
5. Kami bade nanya penting henteu urang…………………kasehatan ?
a. Ngajaga                           b. Jaga                                  c. Jagana                              d. Dijagana
6. Di eta kampong Pa Apud hiji Pahlawan nu geus ………….kesehatan ?
a. Salamet                           b. Kasalamatan                 c. Nyalametkeun              d. Disalametkeun
7. Tempat cicingna anak manuk dina tangkal disebutna……………….
a. Kandang                          b. Sayang                             c. Daun                                 d. Jowok
8. Nu ka asup kana widang teknologi canggih dina jaman kuari nyaeta….
a. Kalkulator                       b. Generator                      c. Radiator                           d. Komputer
9. Assalamu’alaikum, di jawababna…………
a. Mangga                           b. Rampes                           c. Wa’alaikumsalam        d. Mangga calik
10. Kota baduy dijeunna tina………..
a. Plastik urut                     b. benang wol                   c. Samping kebat              d. benang tina kulit teureup
11. Imah gustomi mah di menes]
……………imahna gustomi ?
a.    Ka mana                        b. ti mana                            c. Dimana                            d. Mana
12. Aran bapak kami mah Abu Bakar
…………….aran bapa maneh ?
a.    Ku saha                          b. iraha                                 c. dimana                             d. Saha
13. Lamun di imah jendela ulah ditutupan bae, tapi kudu kudu ……………..
a. Dibukaan                        b. dibuka-bukakeun       c. mukaan                           d. Bukakeun
14. Jalma nu kendel kulit beunget nyaeta jalma anu ………………
a. eraan                                b. gede kawanina            c. bodas beungetna        d. teu boga kaera
15. Ulah loba teuing ngadahar jengkol engke bising……….
a. Jengkoleun                    b. Nyeri beuteng              c. Kakabueun                     d. Jeungjeuriheun

II.Euisian titik-titik di handap ieu
16. Sampurasun dijawabna …………..
17. Baduy mangrupa salah sahiji komunitas adat sunda anu aya di……………..
18. Sumber energy utama dialam dunya nyaeta…………
19. Tempat pikeun ngarawat jalema nu gering nyaeta………..
20. Budak nurajin diajar mah tangtu bakal…………………….

Demikian Contoh Soal Bahasa Sunda Kelas 1 sampai Kelas 6 SD

Semoga bermanfaat. Amin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.2 Responses to "CONTOH SOAL BAHASA SUNDA KELAS 1 SAMPAI KELAS 6 SD"

 1. Haloo kami datang lagi dengan program menarik hanya 20 rb bisa dapatin hadiah jutaan rupiah penasaran
  yuk bergabung dengan kami di DEWALOTTO ya buruan... :)
  ADD WA +85569312579 Terima Kasih admint...:)

  ReplyDelete
 2. mantapp buuu terimakasih sudah mau berbagi... tapi alangkah senang nya saya jika ibu mau

  berbagi dengan kisi kisi nya...

  ReplyDelete

Anda mungkin menyukai postingan ini :